Barcelona

13/10/2022

Resten aprovades les bases reguladores per la concessió de les subvencions per el pagament del cost del lloguer d'habitatges del mercat privat per a destinar-los a persones en situació d'emergència ec

A.- QUINS CONCEPTES SERÀN SUBVENCIONABLES?

Serà subvencionable l’import del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat.
Formaran part del concepte de lloguer la renda, els seus endarreriments, els imports de la repercussió d’obres de millora, l’impost sobre bens immobles (IBI) i la taxa de recollida d’escombraries.
No seran subvencionables els imports que puguin correspondre al lloguer d’annexos com places d’aparcament, trasters o similars.


B.- QUI PODRÀ SER BENEFICIARI?

Aquelles persones físiques que estiguin a la Taula de Valoració d’Habitatge en situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya que tinguin una Resolució favorable.
Les administracions públiques locals; les societats mercantils participades per administracions públiques; les empreses públiques i les entitats benèfiques, sempre sense ànim de lucre, podran ser beneficiàries.

 

Document