Barcelona

FAQs de la Cambra

Per poder llogar l’habitatge és necessari disposar d’un títol que acrediti la propietat o el dret de gaudir dels fruits del bé  (usdefruit). També cal disposar del certificat d’eficiència energètica i de la cèdula d’habitabilitat en vigor.

Aquets documents s’han d’acompanyar al contracte d’arrendament juntament amb l'índex de referència de preus de lloguer.

La Llei aplicable a tots els contractes des de l’1 de gener de 1995, es la Llei 29/1994 de 24 de novembre de 1994.

Aquesta norma s’ha modificat en diferents ocasions. La última modificació ha estat mitjançant el Reial Decret-Llei, 7/2019, d’1 de març, de mesures Urgents en matèria d’habitatge i Lloguer.

És el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat segons la normativa vigent. La cèdula també indica el número de persones que poden ocupar un habitatge.

El certificat d'eficiència energètica és el document que acredita que l’habitatge té una determinada qualificació energètica i s’acredita amb l’etiqueta d’eficiència energètica  (obligatori des de l’1 de juny de 2013).

És un indicador, de caràcter informatiu, que permet conèixer el preu mitjà calculat per l’administració del metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat en una zona determinada i amb unes característiques específiques.

Actualment, la Llei del “Dret a l’Habitatge”, obliga a fer constar, de manera informativa, aquest índex al contracte d’arrendament.

La durada del lloguer és lliure. Ara bé, la Llei d’arrendaments Urbans obliga a que l’arrendador es sotmeti a unes pròrrogues legals obligatòries si es pacta per una durada inferior a la mínima establerta per la llei. En el cas de les persones físiques aquestes pròrrogues obligatòries hauran de respectar una durada mínima de 5 anys des de la signatura del contracte i, en cas de les persones jurídiques, com a mínim 7 anys.

La que lliurement pactin les parts al contracte.

Des de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei, 7/2019, d’1 de març, el termini de preavís que ha de respectar l’arrendador per notificar la finalització del contracte a l’arrendatari és, com a mínim, de 4 mesos. En el cas de l’arrendatari, serà de 2 mesos d’antelació.

Actualment la renda no està sotmesa a cap limitació. Les parts podran pactar lliurement el seu import. 

D'acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, és obligatori dipositar una fiança a l'INCASÒL. En els casos d’arrendaments d’habitatge el mínim legal haurà de ser una mensualitat de la renda i un màxim de tres mensualitats de la mateixa. En els casos d’arrendaments d’ús distint a habitatge el mínim legal obligatori serà de dues mensualitats i no tindrem màxim legal.

Sí, una persona jurídica podria ser llogater sempre que tingui la capacitat de contractar i obligar-se mitjançant un representant legal.

L'habitatge s'ha de llogar amb les condicions mínimes d'habitabilitat. Per tant, la instal·lació d'aigua, electricitat i gas han d'estar a la finca. No obstant això, no és un requisit legal que els subministraments estiguin donats d'alta si així s'acorda en el contracte d'arrendament. Un habitatge podria ser arrendat amb les instal·lacions adients però amb els subministraments donats de baixa.

A Catalunya, les comunitats de propietaris es regulen al Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.

El funcionament de la Comunitat es regirà per la Llei quan la seva aplicació sigui obligatòria. En segon lloc, per les especificitats contingudes al Títol Constitutiu de la Comunitat, pels seus Estatuts i pels acords degudament adoptats per la Junta de propietaris.

Els Estatuts complementen i desenvolupen aspectes de la Llei de la propietat horitzontal i detallen els drets i obligacions dels propietaris que formen part de la comunitat.

Les normes de règim intern són les normes acordades per la Junta de propietaris per regular els detalls de la convivència així com la utilització adequada dels serveis i espais comuns, d'acord amb la llei i els Estatuts. 

No és obligatori, ara bé, és aconsellable per poder complementar aquelles temes o peculiaritats que la Llei no preveu.

Per a que resultin d’obligat compliment per a tots els propietaris, han d’estar registrats al Registre de la Propietat.

Els òrgans de la comunitat són la presidència, la secretaria i la junta de propietaris.

El càrrec de president ha de ser exercit per un propietari. La secretaria pot ser exercida per un propietari o per una persona externa que n’assumeixi les funcions d’administració (les funcions d’administració inclouen les de secretaria).

Els càrrecs son designats per la Junta de Propietaris.

Els càrrecs  són anuals i  reelegibles. La designació, en cas de manca de candidats, es fa per torn rotatori o per sorteig entre les persones que no han exercit el càrrec.

Els càrrecs són obligatoris i gratuïts, però la Junta pot establir que es puguin rescabalar les despeses derivades del seu exercici. En el cas de designar-se un administrador professional, aquest càrrec no és gratuït i s’hauran de pactar amb el professional designat els honoraris a percebre per ell.

La Junta s’ha de reunir, al menys, de forma ordinària, una vegada a l’any per designar els càrrecs, aprovar comptes i pressupostos.

A més a més, també es convocarà una Junta de Propietaris quan ho consideri convenient el President o bé ¼ part dels propietaris que representin ¼ part de les quotes de participació.

Una reunió ordinària s’ha de convocar com a mínim amb 8 dies naturals d’antelació.

La reunió extraordinària s’ha de convocar amb el termini mínim necessari perquè tothom pugui estar assabentat.

Si vull que es parli un assumpte a la reunió, hauré d’enviar un escrit al president, abans de la convocatòria, per a que l’inclogui a l’ordre del dia.

La junta designa un propietari d’entre els assistents perquè la presideixi.

Tenen dret a votar a la junta els propietaris que no tinguin deutes pendents amb la comunitat.

Els propietaris que tinguin deutes pendents amb la Comunitat tenen dret a votar si acrediten que n’han consignat judicialment o notarialment l’import abans de la celebració de la junta.

L’Acta s’ha d’enviar a tots els propietaris en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la reunió de la Junta.

M’han d’enviar l’Acta a l’adreça que he facilitat a la secretaria. Si no n’he facilitat cap, l’hauran d’enviar al departament del que en soc titular.