Barcelona

LA CAMBRA

Avui, més de 20.000 famílies confien en la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, fundada l'any 1901,  és una entitat associativa que actualment:

 • Actua com a òrgan de consulta i col·laboració de la Generalitat i altres Administracion Públiques en l'exercici de les tasques relacionades amb la propietat urbana.
 • Representa els interessos econòmics corporatius dels seus associats alhora que els presta serveis relacionats amb la gestió del seu patrimoni immobiliari.

Les Cambres tenen personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats. La seva estructura i funcionament ha de ser democràtic.

Les Cambres de la Propietat Urbana estan sotmeses a la tutela administrativa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge i estan regulades pel que estableixen els decrets 240/1990 i 330/1990  de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que estableix el Reglament de Règim Interior de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i per poder donar adequada atenció als seus socis, els serveis que la Cambra ofereix són:

 • Assessorament jurídic fonamentalment en matèria de propietat, arrendament, tributària, laboral, registral i urbanístic.
 • Assessorament tècnic, especialment en matèria d'ús, conservació i rehabilitació d'immobles.
 • Administració de finques: lloguer i comunitats de propietaris.
 • Borsa Immobiliària: comercialització d'immobles en compra-venda o lloguer.
 • Assegurances, especialment en l'àmbit del risc de la propietat i el cobrament de rendes de lloguer.
 • Valoració de finques urbanes.

Pel que fa a la seva funció com a òrgan col·laborador amb l'Administració, les funcions principals de la Cambra són:

 • Efectuar el registre, dipòsit i gestió recaptadora de les fiances d'arrendament de finques urbanes i el registre de contractes d'arrendament.
 • Informar els tribunals, amb caràcter pericial, dels assumptes que li siguin requerits en relació a la seva tasca.
 • Resoldre les consultes suscitades des de l'Administració i informar-la de tots els assumptes d'interès general per a la propietat urbana.
 • Promoure i realitzar estudis tècnics, econòmics i de mercat relacionats amb la propietat urbana, el lloguer i l'activitat immobiliària.

D'altres Cambres de Catalunya: