Barcelona

18/07/2022

Canvi de criteris en els requisits per sol·licitar responsabilitat patrimonial a l'Administració Pública

*.- ANTECEDENTS.

La Comissió Europea va iniciar un procediment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb la finalitat de formular al citat Tribunal una pregunta:

ELS ARTICLES DE LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA QUE REGULEN LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ESTAT SÓN O NO CONTRARIS A LA NORMATIVA EUROPEA QUAN ES PRODUEIX UNA RECLAMACIÓ A L’ESTAT PER HAVER VULNERAT EL DRET EUROPEU?

La Comissió europea va entendre que l’Estat espanyol havia imposat uns requisits molt rígids que, en la pràctica, feien gairebé impossible sol·licitar una responsabilitat patrimonial a l’Estat quan havia una infracció de la normativa europea.

Més informació