Barcelona

07/06/2022

Informe sobre la normativa d'arrendaments urbans de l'habitatge en un context europeu.

La cambra acaba de publicar l’Informe sobre la normativa de arrendamientos urbanos de vivienda en un contexto europeo, per Elga Molina Roig i elaborat per a la Cambra de la Propietat de Barcelona.

Aquest informe aporta informació sobre les característiques més específiques de la normativa d’arrendament d’habitatges a diferents països, entre les quals inclou:
- la duració del contracte d’arrendament
- els mecanismes d’estabilització de les rendes de lloguer
- les fiances i garanties que ha de satisfer l’arrendatari
- l’eficàcia dels processos judicials de desallotjament
- la imputació a l’arrendatari de les despeses derivades de l’habitatge arrendat
- i la imputació a l’arrendatari de les obres i reparacions en l’habitatge arrendat.

Aquests aspectes més tècnics de l’arrendament presenten grans diferències entre països, i és en aquest document en què es realitza una comparació entre ells.

D’aquesta manera, la Cambra aporta dades per a contribuir al debat de la política d’habitatge en arrendament a casa nostra, prenent de referència les experiències i normatives d’altres països.

 

Veure l'informe