Barcelona

18/11/2016

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

El 27 de maig de 2015 va entrar en vigor el Decret de la Generalitat de Catalunya (67/2015 de 5 de maig) que establia una nova regulació de la INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (ITE).

D’acord amb l’esmentat Decret, els terminis per passar la ITE en funció de l’antiguitat i la tipologia de l’edifici són els següents:

Antiguitat edifici plurifamiliar i Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960 (Fins al 31 de desembre de 2015)

Entre 1961 i 1970 (Fins al 31 de desembre de 2016)

A partir de 1971 (L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat)

Antiguitat edifici unifamiliar * i Termini per passar la inspecció ITE

Anteriors a 1900 (Fins al 31 de desembre de 2016)

Entre 1901 i 1930 (Fins al 31 de desembre de 2017)

Entre 1931 i 1950 (Fins al 31 de desembre de 2018)

Entre 1951 i 1960 (Fins al 31 de desembre de 2019)

Entre 1961 i 1975 (Fins al 31 de desembre de 2020)

A partir de 1975 (L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat)

*Excepte aquells l’edificació principal dels quals estigui separada 1,5 m de la via pública o de les finques veïnes i aquells que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent fins que caduqui.

Per tant, a 31 de desembre de 2016 hauran d’haver passat la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) totes les edificacions d’habitatges construïts abans de 1970.

El Certificat d’aptitud de l’edifici tindrà diferents períodes de vigència, segons els següents terminis:

– De 10 anys, si l’edifici no presenta deficiències o si són lleus.

– De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants.

– De 3 anys, amb caràcter cautelar, si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus.

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges(ITE) té per objecte determinar l’estat de l’edifici en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació, manteniment i rehabilitació.

La obligatorietat de la ITE correspon a la persona propietària o a la comunitat de propietaris en el cas d’edificis en propietat horitzontal.