Barcelona

19/10/2016

Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles a la ciutat de Barcelona

El passat dia 1 de gener de 2016 va entrar en vigor l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, que incorpora les següents novetats:

Increments màxims de la quota líquida de 2015

Habitatges i Increment respecte de la quota líquida de l’any anterior

Valor cadastral fins a 300.000 euros (0%)

Valor cadastral de més de 300.000 euros (6%)

Aparcaments i Increment respecte de la quota líquida de l’any anterior

Valor cadastral fins a 15.000 euros (10%)

Valor cadastral de més de 15.000 euros (20%)

Totes les altres activitats, serveis i solars i Increment respecte de la quota líquida de l’any anterior

Valor cadastral fins a 60.000 euros (10%)

Valor cadastral de més de 60.000 euros (inclou el 10% superior al que s’aplica el tipus específic) (20%)

Bonificacions de la quota íntegra per a habitatges de protecció oficial

Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% els quatre primers anys, del 30% durant el cinquè any i del 10% el sisè.

Bonificacions de la quota íntegra per a famílies nombroses

El percentatge de la bonificació es quantifica en funció del valor cadastral de l’immoble i el tipus de família nombrosa.

Bonificacions del 50% de la quota en els immobles destinats a habitatge on s’hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els immobles destinats a habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació.

Immobles desocupats permanentment

S’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost respecte dels immobles d’ús residencial que es trobin permanentment desocupats, quan compleixin les condicions que es determinin reglamentàriament.

Al·legacions presentades per La Cambra

La Cambra va presentar al·legacions al Projecte d’Ordenances Fiscals per a 2016, en el període d’informació pública que va finalitzar el passat 23 de desembre.

Entre d’altres aspectes, dos temes centraven la impugnació:

L’increment del 10% o del 20% segons els casos en l’impost aplicable als locals d’activitat econòmica, per afectar la competitivitat de la base econòmica de la ciutat.
L’increment del 6%, en el cas dels immobles d’habitatges de valor cadastral superior als 300.000 €, que afecta especialment a la totalitat d’edificis en propietat vertical que no compten amb divisió horitzontal, la qual cosa suposa un tracte diferent per a habitatges similars segons siguin d’ús propi o cedits en lloguer i també per als seus usuaris, doncs en el cas dels arrendataris i d’acord amb la legislació vigent, se’ls repercutirà l’esmentat increment.