Barcelona

30/06/2022

PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT I LLANÇAMENTS JUDICIALS

PREÀMBUL

➢ El Govern central ha vingut aprovant, des de l’inici de la pandèmia per Covid-19, mesures de protecció social per fer front a les situacions de vulnerabilitat econòmica i social inicialment vinculades a l‘estat d’alarma. Malgrat la causa d’aquestes mesures, el Govern ha considerat que la persistència de determinades situacions socials i la imminent finalització de la vigència d’algunes mesures, fa necessari prorrogar el termini d’algunes d’elles.

➢ Dues de les mesures que s’han vingut prorrogant a lo llarg del temps han estat , d’una banda, la suspensió dels procediments de desnonament i, d’altra banda, els procediments per el reconeixement de compensacions per a propietaris i arrendadors afectats per aquestes suspensions. Totes dues mesures venen regulades al Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny que entra en vigor el dia 27 de juny de 2.022.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT PER FINALITZACIÓ DEL TERMINI O RECLAMACIÓ DE RENDES O QUANTITATS DEGUDES.. EN QUÈ CONSISTEIX?

➢ Àmbit d’aplicació de la mesura extraordinària: En tots el procediments verbals que tinguin per objecte reclamacions de renda o quantitats degudes per l’arrendatari o la finalització de la vigència del contracte, la persona arrendatària podrà instar la suspensió extraordinària del desnonament o llançament si es troba en situació de vulnerabilitat econòmica que l’impossibiliti trobar una alternativa d’habitatge.

➢ Contractes afectats: Només aquells contractes d’arrendament d’habitatge que s’hagin celebrat amb posterioritat al dia 1 de gener de l’any 1.995.

➢ Termini per sol·licitar la suspensió: El Reial Decret-Llei 11/2022, de 25 de juny, ha determinat una ampliació dels terminis inicials que finalitzarà el dia 31 de desembre de 2.022.

➢ Requisits per la sol·licitud: Perquè operi la suspensió, la persona arrendatària haurà d’acreditar que es troba en situació de vulnerabilitat econòmica:
• Que la persona obligada a pagar els rebuts del lloguer estigui en situació d’atur, Expedient Temporal de regulació d’ocupació -ERTO-, o altres circumstàncies que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.
• Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no superi , amb caràcter general, el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’efectes múltiples – IPREM- ( IPREM 2.022: 579,02 €/mes i 8.106,28 € any amb 14 pagues).
• El límit de l’IPREM s’incrementarà en 0,1 vegades per cada fill a càrrec de la unitat familiar i també per cada convivent major de 65 anys; si algun dels membres de la unitat familiar té declarada una discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia incapacitant de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l’IPREM; si el grau d’incapacitat és superior al 65 per cent el límit serà de 5 vegades l’IPREM.
• Que la renda de l’arrendament, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior al 35 per cent dels ingressos nets del conjunt de la unitat familiar.
• S’exclouen de la condició de vulnerabilitat els supòsits on l’arrendatari sigui propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya, tret que no disposi de la disponibilitat de l’habitatge per causa de separació o divorci o per qualsevol altre causa aliena a la seva voluntat, o perquè sigui copropietari d’una part alíquota i la propietat s’hagi adquirit per herència.

➢ Tràmit judicial: El Lletrat de l’Administració de la Justícia – abans Secretari Judicial- donarà trasllat al demandant ( arrendador o representant), atorgant-li 10 dies perquè manifesti al Jutjat i amb els mateixos mitjans, trobar-se igualment en situació de vulnerabilitat econòmica o en risc de trobar-s’hi si es suspèn el llançament. En aquest moment la continuació del procediment es regirà pels següents tràmits:
• El Lletrat de l’Administració de la Justícia enviarà als Serveis Socials competents tota la documentació i els hi atorgarà un termini de 10 dies perquè aportin un Informe en el que es valori la situació de vulnerabilitat de l’arrendatari i, en el seu cas, de l’arrendador. La vulnerabilitat econòmica de l’arrendador no prevaldrà sobre la de l’arrendatari.
• El Jutge, a la vista de la documentació aportada, acordarà o no la suspensió del procediment si es considera acreditada la situació de vulnerabilitat econòmica.
• En el supòsit que s’acrediti la vulnerabilitat abans de finalitzar el termini màxim de la suspensió, les Administracions públiques hauran d’adoptar les mesures indicades a l’Informe dels Serveis Socials. Aplicades les mesures l’Administració ho comunicarà al Tribunal que haurà de decretar l’aixecament de la suspensió del procediment.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT I DELS LLANÇAMENTS DELS OCUPANTS D’HABITATGES. COM ESTÀ REGULAT A LA NORMA JURIDICA?

➢ Àmbit d’aplicació de la mesura legal: En aquells procediments verbals on l’objecte del litigi sigui la recuperació de la possessió d’un habitatge ocupat per persones sense títol que legitimi la citada ocupació, el Jutge tindrà la facultat de suspendre el llançament.

➢ Requisits necessaris per obtenir la suspensió: Serà necessari per suspendre el llançament que subsisteixin els següents requisits:
• Que es tracti d’habitatges que pertanyin a persones jurídiques o a persones titulars de més de 10 habitatges.
• Que les persones que ocupin l’habitatge es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica.
• Que la persona que ocupi l’immoble sigui una persona dependent, víctima de violència sobre la dona o tenir al seu càrrec, convivint al mateix habitatge, alguna persona dependent o menor d’edat.
• El Jutjat tindrà en compte les circumstàncies relatives a si l’entrada a l’immoble està motivada per una situació d’extrema necessitat.
• També tindrà en compte les circumstàncies relatives a la cooperació dels habitants amb les autoritats competents en la cerca de solucions per una alternativa habitacional que garanteixi el seu dret a un habitatge digne.

➢ Termini per sol·licitar la suspensió: Finalitzarà el dia 31 de desembre de 2.022.

➢ Tràmit judicial: El Lletrat de l’Administració de la Justícia traslladarà als Serveis Socials competents tota la documentació i els hi sol·licitarà un informe, que s’haurà d’emetre en un termini de 15 dies, en el que es valori la situació de vulnerabilitat de la persona o persones que ocupen l’habitatge. Així mateix l’informe haurà d’identificar les mesures a adoptar per l’administració competent.
• Acreditada la situació de vulnerabilitat de la persona que habiti a l’habitatge, el Jutjat dictarà una resolució judicial – Interlocutòria- acordant la suspensió per el temps que resti fins el 31 de desembre de 2.022. En cas contrari, el procediment continuarà.
• Durant el termini màxim de suspensió, les administracions públiques hauran d’adoptar les mesures indicades a l’informe dels serveis socials que garanteixin l’accés dels ocupants a un habitatge digne. Una vegada adoptades les mesures, l’administració ho comunicarà al Tribunal competent i el Jutge, en el termini màxim de 3 dies, dictarà una resolució acordant l’aixecament de la suspensió del procediment.

➢ Supòsits en els que no procedirà la suspensió: En cap cas procedirà la suspensió si l’entrada o estada a l’habitatge ha tingut lloc en algun dels següents supòsits:
• Quan s’hagi produït en un immoble de propietat d’una persona física, si en aquest immoble té el seu domicili habitual o de segona residència, sens perjudici del número d’habitatges del que sigui propietari.
• Quan s’hagi produït en un immoble de propietat d’una persona física o jurídica que el tingui cedit, amb un títol vàlid, a una persona física que tingués allà el seu domicili habitual o segona residència.
• Quan l’entrada o estada en el immoble s’hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones.
• Quan existeixin indicis racionals de que l’habitatge s’està utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites.
• Quan l’entrada o estada s’hagi produït en immobles de titularitat pública o privada destinats a habitatge social i ja s’hagués assignat l’habitatge a un sol·licitant per part de l’administració.
• Quan l’entrada a l’habitatge s’hagi produït amb posterioritat al dia 27 de juny de 2.022 – entrada en vigor del present Reial Decret-.

DRET DELS ARRENDADORS I PROPIETARIS A LA COMPENSACIÓ

➢ Concepte: El Reial Decret Llei 37/2020, de 22 de desembre, va regular per primera vegada el dret dels arrendadors, afectats per la suspensió dels procediments de desnonament, a sol·licitar una compensació quan l’administració, en el termini dels tres mesos següents a la data en que s’emeti l’informe dels serveis socials assenyalant les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat facilitant l’accés a un habitatge a les persones vulnerables, no hagués adoptat aquestes mesures.

➢ Termini de presentació de la sol·licitud: El Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny, ha ampliat el termini de presentació de la sol·licitud de la compensació fins al dia 31 de gener de l’any 2.023.

➢ Quantia de la compensació: Consistirà en el valor mig que correspondria a un lloguer d’un habitatge en l’entorn on estigui ubicat l’immoble, determinat a partir dels Índex de referència del preu de lloguer d’habitatge o bé amb relació a altres referències objectives representatives del mercat immobiliari, més les despeses corrents de l’habitatge que l’arrendador acrediti haver assumit, entre el període transcorregut entre l’acord de la suspensió del procediment i el moment en que aquesta s’aixequi pel Tribunal o bé, fins el 31 de desembre de 2.022. No obstant, si aquest valor fos superior a la renta que hagués vingut cobrant l’arrendador, la compensació consistirà en la renda deixada de percebre durant el mateix període assenyalat anteriorment, més les despeses corrents.

➢ Requisits de la sol·licitud: Els propietaris d’habitatges ocupats per persones sense títol habilitant, tindran dret a sol·licitar una compensació si ,durant els tres mesos següents a la data en que s’emeti l’informe pels Serveis Socials assenyalant les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat, aquestes mesures no s’haguessin adoptat per l’administració i sempre que els propietaris acreditin que la suspensió del llançament els hi ha ocasionat un perjudici econòmic al trobar-se l’habitatge ofertat en venda o arrendament amb anterioritat a l’entrada a l’immoble. En aquest últim cas, la compensació consistirà en el valor mitjà que correspondria a un lloguer d’habitatge en l’entorn on es troba ubicat l’immoble, determinat a partir dels Índexs de referència del preu del lloguer, més les despeses corrents de l’habitatge que el propietari hagi assumit, entre el període en el que es va acordar la suspensió i el moment en que aquesta es va aixecar.