Barcelona

Arquitectura i Oficina Tècnica

La millor oficina tècnica, especialista en obres i consultoria, creat per a propietaris i comunitats.

La Cambra ofereix un equip tècnic expert en el manteniment i conservació d’immobles amb una àmplia trajectòria professional en la gestió d’obres, assessorament tècnic i tràmits amb l’administració.

El nostre objectiu és oferir solucions integrals, econòmicament viables i tècnicament eficaços a l’hora d’afrontar qualsevol intervenció ordinària o correctiva en la seva propietat.

 

PROJECTES I OBRES

Entenem un projecte com un procés on han d’actuar de forma coordinada diversos agents: direcció facultativa, propietat, empresa constructora i administrador.

Nosaltres, com a tècnics facultatius ens correspon conduir aquest procés:

  • Prescripció tècnica i estat de mesures que defineix les actuacions previstes.
  • Sol·licitud de pressupostos d’acord amb l’estat d’amidaments previ.
  • Elaboració del quadre comparatiu entre industrials i estudi econòmic de l’actuació.
  • Redacció de projecte d’execució i tramitació del permís d’obres.
  • Direcció facultativa de les obres mitjançant visites periòdiques i control documental.
  • Certificació de l’obra, liquidació econòmica i gestió de repassos.

Garantim un servei responsable, transparent i compromès amb els interessos de la propietat.

 

INTERIORISME I REFORMES

Som experts en l’adequació d’habitatges:

  • Si acaba de comprar un habitatge que necessita reformes o vol renovar el seu pis actual, nosaltres l’ajudem a construir una llar. A partir de les seves necessitats i idees preparem plànols i establim qualitats. També podem ajudar-lo a decorar els espais i crear l’ambient que busca.
  • Si és propietari d’un habitatge de lloguer, sabem quins criteris aplicar per a que la vostra propietat no es devaluï, maximitzar la seva renta i sigui atractiu per al perfil del client més adequat. Tenim solucions al millor preu sense renunciar a la qualitat, agilitat i servei que requereixen aquest tipus d’actuacions.

En qualsevol dels dos casos, ens encarreguem del projecte, permisos municipals, direcció d’execució, control econòmic i contractació de les obres. Sempre en permanent contacte amb la propietat mitjançant visites d’obra i reunions periòdiques.

Tenim a la seva disposició el nostre portfoli on podrà veure alguns exemples de les reformes que hem dut a terme.

 

CÈDULES D’HABITABILITAT I CERTIFICACIÓ DE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La cèdula d’habitabilitat i l’etiqueta energètica s’emeten respectivament per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el ICAEN, un cop tramitats els certificats que emetem a partir de dades recavats in situ.

El nostre Compromís és oferir un servei àgil i fidel a la situació física i administrativa, de l’habitatge. El client ha de preocupar-se de res durant aquest procediment, nosaltres fem un seguiment actiu del tràmit fins obtenir la cèdula d’habitabilitat o el certificat energètic.

 

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS (ITE)

L’ ITE és un informe regulat per la Generalitat que té com objectiu determinar l’estat de conservació i manteniment d’un edifici d’habitatges. És el punt de partida per a que la Propietat de l’edifici o comunitat planifiqui actuacions correctives si són necessàries.

Des del punt de vista administratiu, l’ ITE té per finalitat l’obtenció del Certificat d’Aptitud Tècnica de l’Edifici, la vigència del qual està entre els 3 i 10 anys, depenent del tipus de deficiències detectades.

És un document molt útil com un pas previ a l’adopció de mesures correctores o preventives quan existeixen problemes de manteniment en un edifici, ja que aporta informació global i real sobre las patologies i deficiències detectades en l’habitatge.

 

INFORMES, DICTAMENS, PERITATGES I TAXACIONS

Estem especialitzats en la redacció de tot tipus de documents tècnics, cadascun té la seva finalitat, aquí presentem les seves diferències:

Informe: És un document redactat per un tècnic que exposa les circumstàncies, condicions o situacions observades en el reconeixement d’elements. No aportem cap opinió tècnica ni es defineixen les causes, però sí s’acredita l’existència de lesions, deficiències o patologies. Un exemple seria un informe que acrediti danys en un habitatge per reclamar una compensació econòmica a un tercer per un sinistre.

Dictamen o diagnosis: És similar a un informe, però en aquest cas s’expressa una opinió tècnica, és a dir, es defineixen les causes que han ocasionat una determinada patologia o lesió. Per exemple, davant un problema d’humitats procedent d’una coberta, un dictamen aportaria informació sobre las lesions existents a l’edifici, establiria les causes d’aquestes humitats i aportaria solucions per esmenar-les.

Peritatges: Es tracta d’un informe o dictamen destinat a servir com a prova pericial i pot ser sol·licitat pel jutjat o qualsevol de les parts en litigi. Inclou una valoració econòmica dels danys o actuacions necessàries.

Certificat: És un document que acredita de manera fiable, un determinat fet o situació. Un certificat de solidesa o antiguitat d’un edifici serien exemples habituals.

 

CONSULTORIA TÈCNICA

Sigui soci o no, pot accedir al nostre servei de consultoria tècnica. Oferim atenció personalitzada per donar una solució fiable a qualsevol dubte tècnic o urbanístic en relació a la seva propietat immobiliària.

 

CONSULTINS!!

93 295 49 00

oficina.tecnica@cpubcn.com