Barcelona

Arrendaments Urbans

Duració i extinció del contracte, pròrrogues, cessions i renuncies.

Revisions, actualitzacions i bonificacions de renda. Repercussions d’obres, serveis i impostos. Retorn de fiances i altres garanties.

Drets i obligacions de les parts, despeses repercutibles.

Situació de l’arrendatari en cas de separació o divorci.

Resolució de contractes d’arrendament (desnonaments, finalitzacions de contracte, causa de necessitat).

Rendibilitat de finques en propietat vertical, estudi i acció sobre rendes i contractes.

Monitoris, reclamacions de quantitat, interdictes, reclamacions de serveis i obres, etc.

Desnonaments i recuperació d’immobles: procediments de desnonaments per falta de pagament, finalització del contracte, sotsarrendament o cessió inconsentida o altre incompliment de les condicions del contracte d’arrendament.

Traspàs del local de negoci

Extinció de contractes de renda antiga: resolució processal de contractes de renda antiga, per finalització dels terminis legal previstos per la LAU o en base a la doctrina de la jurisprudència.

Habitatges d’ús turístic.