Barcelona

Comunitats de veïns

Divisió horitzontal, estatuts i normes de règim intern

Redacció i revisió de convocatòries i actes de juntes. Impugnació d’acords

Redacció i revisió de contractes d’execució d’obres. Reclamacions per deficiències i defectes

Solució extrajudicial i judicial de conflictes veïnals, de limitacions i servituds en els elements privatius i obres en elements comuns i privatius

Informes i dictàmens, d’ordre jurídic o tècnic

Reclamacions i requeriments per incompliment de la normativa vigent

Direcció lletrada a les reclamacions contra els propietaris morosos

Actuacions administratives en casos d’incompliment de la normativa sobre accessibilitat

Canvis d’ús, segregacions, agrupacions i divisions de departaments registrals integrats en el règim de propietat horitzontal

Llibre de l’edifici, manuals d’ús i manteniment

Reparacions urgents i activitats perilloses o incíviques

Reclamacions a les companyies d’assegurances

Responsabilitat civil de la comunitat o dels seus càrrecs