Barcelona

Consultoria Jurídica

Assessorament i plantejament de solucions

Sigui soci o no, pot accedir al servei de Consultoria jurídica amb atenció personalitzada a les oficines de la Cambra amb horari de visites concertat. Per concertar visita truqui al telèfon 932 954 903.

La Consultoria jurídica és un servei gratuït per als associats a la Cambra.

Assessorament, orientació i plantejament de solucions en els casos relacionats amb:

Arrendaments urbans:

Durada i extinció del contracte, renda i revisions, drets i obligacions de les parts, traspàs del local, despeses repercutibles, Situació de l’arrendatari en cas de separació, divorci…

Comunitats de veïns:

Elements comuns (terrasses, cobertes, ascensor, antenes…), convocatòria i juntes de propietaris, majories dels acords comunitaris, impugnació dels acords comunitaris, instal·lació de l’ascensor, reparacions urgents, activitats perilloses o incíviques, morosos…

Dret immobiliari:

Donacions, testament i herència, usdefruit, hipoteques, hipoteca inversa, servituds amb els veïns (de pas, de vistes, d’aigües…), relacions de veïnatge, parets mitgeres…

Urbanisme:

Classificació urbanística de finques (sol urbà, equipaments, zona verda), plans parcials, plans especials, plans de millora, juntes de compensació i reparcel·lacions, convenis urbanístics, expedients de disciplina urbanística, valoracions, expropiacions…

Dret de la construcció i edificació:

Deficiències de construcció, obres en finca veïna, llicència d’obres, de parcel·lació, d’enderrocament, certificat final d’obra i llicència primera ocupació, llibre de l’edifici, manuals d’ús i manteniment…

 

Per a més informació:

Email: djuridic@cpubcn.com
Telèfon: 932 954 903