Barcelona

Dret administratiu

Tramitació d’expedients administratius, recursos contenciosos administratius, expedients sancionadors, etc.

Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública per danys concrets, verificables i avaluables provocats pel funcionament dels serveis públics.

Recursos d’alçada i reposició per oposició o expressió de disconformitat davant d’actes o resolucions de l’Administració.

Sol·licitud de subvencions i ajudes davant l’Administració.