Barcelona

Dret Immobiliari

Donacions.

Planificació successòria: testaments, documents de voluntats anticipades i pactes successoris.

Acceptació i partició d’herències testades i intestades. Assessorament i reclamació de legítimes.

Usdefruit, ús i habitació.

Dret de vol i dret de superfície.

Censos, lluïsmes i fadigues.

Servituds.

Drets d’adquisició voluntària: opció, tempteig i retracte.

Comodat

Usucapió

Hipoteca i altres drets de garantia:  constitució i resolució de conflictes. Clàusules terra.

Hipoteca inversa

Servituds amb els veïns (de pas, de vistes, d’aigües…), relacions de veïnatge i parets mitgeres.

Propietat temporal, compartida i copropietat.

Recuperació de la propietat i cessament de pertorbacions o immissions il·legítimes.

Registre de la propietat: immatriculació de finques, constitució de càrregues i cancel·lacions registrals.

Certificats de final d’obra i primera ocupació.

Declaracions d’obra nova i divisió de la propietat horitzontal. Estatuts i normes de règim intern.

Obres en finques veïnes

Reclamacions per deficiències i defectes en la construcció o per vicis d’obra.

Llicències d’obra, parcel·lació i enderrocament.