Barcelona

Informes i Dictàmens Jurídics

Preparació i redacció d’informes i dictàmens jurídics

Preparació i redacció d’informes i dictàmens jurídics davant qualsevol conflicte relacionat amb:

Arrendaments Urbans:

Durada i extinció del contracte, Renda i revisions, Drets i obligacions de les parts, Traspàs del local, Despeses repercutibles, Situació de l’arrendatari en cas de separació, divorci…

Comunitats de veïns:

Elements comuns (terrasses, cobertes, ascensor, antenes…), Convocatòria i juntes de propietaris, Majories dels acords comunitaris, Impugnació dels acords comunitaris, Instal·lació de l’ascensor, Reparacions urgents, Activitats perilloses o incíviques, Morosos…

Dret immobiliari:

Donacions, Testament i Herència, Usdefruit, Hipoteques, hipoteca inversa, Servituds amb els veïns (de pas, de vistes, d’aigües…), Relacions de veïnatge, Parets mitgeres…

Urbanisme:

Classificació urbanística de finques (sol urbà, equipaments, zona verda), Plans parcials, plans especials, plans de millora, Juntes de compensació i reparcel·lacions, Convenis urbanístics, Expedients de disciplina urbanística, Valoracions, expropiacions…

Dret de la construcció i edificació:

Deficiències de construcció, Obres en finca veïna, Llicència d’obres, de parcel·lació, d’enderrocament…, Certificat final d’obra i llicència primera ocupació, Llibre de l’Edifici, manuals d’ús i manteniment…

 

Per a més informació:

Email: djuridic@cpubcn.com
Telèfon: 932 954 903