Barcelona

Urbanisme

  1. Qualificació urbanística de finques i edificabilitat (sol urbà, equipaments, zona verda)
  2. Plans parcials, plans especials, plans de millora. Modificacions puntuals
  3. Juntes de compensació, reparcel·lacions i convenis urbanístics
  4. Expedients de disciplina urbanística
  5. Valoracions, expropiacions